Sociale kortingen

Sociale kortingen

Categorie

Nodig attest

uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of personen ten laste daarvan (dan attest samenstelling gezin ook vereist)

attest ‘vermindering deeltijds kunstonderwijs’ door RVA/VDAB uitgereikt – gedateerd in september - attest van de vakbond is niet geldig

personen met leefloon of personen ten laste daarvan (dan attest samenstelling gezin ook vereist)

attest OCMW uitgereikt in september


personen die erkend zijn als gehandicapte en een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, of personen ten laste (met attest samenstelling gezin)

attest: FOD of rekeninguittreksel tegemoetkoming of European disability cardpersonen met 66% arbeidsongeschiktheid - mindervaliditeit of personen ten laste (met attest samenstelling gezin)

attest: ziekteverzekering met vermelding 66% of attest RIZIV met vermelding art. 100 of attest FOD vermindering verdienvermogen

begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%)attest: FOD met vermelding 4% zelfredzaamheid, attest kinderbijslagfonds, attest federaal agentschap kinderbijslag

gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin


verklaring directie van tehuis of instelling, beschikkend gedeelte van het vonnis

erkend politiek vluchteling

attest Commisariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen; bewijs van inschrijvingen in het vreemdelingenregister (nationaliteit vluchteling) van de gemeente waar de leerling verblijft; copie identiteitsbewijs voor vreemdelingen

begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming

attest ziekenfonds; uitpas met kansenstatuut

inkomensgarantie ouderen of rentebijslag

attest OCMW of pensioendienst